Official tourism website for Cork, Ireland
THE ANALOGS were founded in 1995 in Szczecin and are currently one of the most dynamically operating band of the Polish punk rock scene.Energetic FARBEN LEHRE formation was established in September 1986. Since then, the rich discography of the band consists of 13 studio discs and numerous compilations. For many years, the band has performed a lot in Poland and abroad. Bilety dost?pne w cenie €25 na: www.bilecik.ie oraz www.bilety.ng24.ie Bilety przy wej?ciu: €35 Regulamin koncertu: www.alter4.eu/regulamin THE ANALOGS powstali w 1995 roku w Szczecinie i s? obecnie jednym z najpr??niej dzia?aj?cych zespo?ów polskiej sceny punk rockowej. Na swoim koncie posiadaj? kilka p?yt, zagrali setki koncertów a takie utwory jak „Era Techno”, „Pie?? Anio?ów” czy „Co Warte Jest ?ycie” zna ka?dy fan nie tylko punk rocka. W styczniu 2018 ukaza? si? najnowszy album zespo?u zatytu?owany “Wilk”, który zosta? bardzo dobrze przyj?ty przez fanów i pras? muzyczn?. Na koncercie poza utworami z nowej p?yty publiczno?? b?dzie mog?a us?ysze? najbardziej znane piosenki ze wszystkich wcze?niejszych albumów. Brawurowa i energetyczna formacja FARBEN LEHRE powsta?a we wrze?niu 1986 roku. Od tamtego czasu na bogat? dyskografi? kapeli sk?ada si? 13 p?yt studyjnych oraz liczne kompilacje. Od wielu lat zespó? bardzo du?o koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granic?. Na swoim koncie p?occy muzycy maj? wyst?py u boku tak znacz?cych formacji jak the Exploited, Die Toten Hosen, New Model Army, U.K.Subs, G.B.H., Vibrators czy Dritte Wahl. W ostatnich 15 latach FL zagra?o ponad 1500 koncertów, co sytuuje go w gronie najcz??ciej koncertuj?cych polskich (i nie tylko) zespo?ów. Od 2004 roku FARBEN LEHRE by? pomys?odawc? oraz jednym z g?ównych wykonawców trasy koncertowej Punky Reggae live, która rokrocznie odwiedza?a kilkadziesi?t klubów w wi?kszo?ci du?ych polskich miast, a w 2018 roku – po kilku latach przerwy – ponownie powróci?a na polsk? map? koncertow?. ?ywio?owe koncerty zawsze grane “na maksa” to bez w?tpienia znak rozpoznawczy kapeli z P?ocka. Od pi?tnastu lat zespó? gra blisko 100 koncertów rocznie i wci?? aktywnie udziela si? na wielu scenach naszego kraju oraz poza jego granicami. Na pocz?tku wrze?nia 2018 ukaza?a si? jedenasta p?yta, zatytu?owana „Stacja Wolno??”. 15 ca?kowicie premierowych kompozycji to solidna mieszanka szybkiego, dynamicznego grania oraz bardzo klimatycznych utworów, z mocnym, dalece aktualnym przekazem. Wst?p dla osób powy?ej 18 lat, ID wymagane.
Never miss an event or new attraction in Cork

Pure Cork website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy